3/5 - (2 امتیاز)

برای دریافت مشاوره حقوقی و تنظیم لایحه، اظهارنامه و دادخواست به صورت تخصصی در زمینه مطالبه وجه چک برگشتی، سفته، رفع سوء اثر، تجدیدنظر خواهی با وکیل چک و سفته گروه وکلای پاسارگاد در تماس باشید.

همچنین برای پذیرش و قبول وکالت در پرونده های مالی و کلاهبرداری و کیفری به یک وکیل باتجربه مراجعه نمایید. گروه وکلای پاسارگاد بهترین و با سابقه ترین وکلای کیفری تهران را در اختیار دارد.

دادخواست تجدیدنظر یا واخواهی مطالبه وجه چک

بسمه تعالی

 تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظر خواه:                   فرزند:

تجدیدنظر خوانده:                 فرزند:

تجدیدنظر خواسته: تجدیدنظر خواهی از دادنامه……………………… مورخ ……………………..و شماره بایگانی ………………… صادره از شعبه …………. مجتمع شماره …………. شورای حل اختلاف شهر تهران

دلایل و منضمات: ۱- دادنامه …………………………….. مورخ …………………. صادره از شعبه ………… مجتمع شماره ………… شورای حل اختلاف شهر تهران

۲- دادنامه شماره ……………………….. مورخ…………………. صادره از شعبه………….. مجتمع شماره ……………..شورای حل اختلاف شهر تهران

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر

احتراما به استحضار می رساند:

تجدیدنظر خوانده دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ……………….. ریال بابت یک فقره چک به شماره……………… مورخ …………………. و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی تقدیم نموده، که پس از تشکیل جلسه منجر به صدور دادنامه شماره ………………………. مورخ ………………… گردید و طی این دادنامه اینجانب (ظهرنویس) را محکوم به پرداخت مبلغ مذکور در چک و خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی شده ام و در واقع اینجانب به همراه خوانده دیگر آن متضامنا مسئول پرداخت گردیده ایم، لیکن به دلیل این که در انتهای رای صادره اعلام نموده است که رای غیابی و قابل واخواهی می باشد، اینجانب در مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواهی نمودم لیکن شعبه …………….. شورای حل اختلاف پس از دریافت دادخواست اینجانب علیرغم این که رای را غیابی صادر نمود از پذیرش دادخواست واخواهی اجتناب نمود و استدلال کرده که رای حضوری بوده و قابل واخواهی نمی باشد، و در واقع اشتباه قاضی صادر کننده رای موجب گردید بنده نتوانم واخواهی کنم و در ماهیت قضیه دفاع نمایم، لذا پس از صدور رای شماره  ………………………… هم اکنون در مهلت مقرر نسبت به تجدیدنظر از این رای اقدام می نمایم ودر ماهیت قضیه نیز دفاعیه به شرح ذیل می باشد:

درخصوص دادنامه شماره ………………………… مورخ………………….. تجدیدنظرخوانده همانطور که ذکر گردید مطالبه وجه چک خود را از اینجانب و صادرکننده توامان تقاضا نموده لیکن ایراد اساسی در این رای اینست که، تاریخ سررسید چک ………………………بوده است و اینجانب ظهرنویس چک می باشم، درحالیکه تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ……………………. می باشد و این درحالیست که صراحت ماده ۳۱۵ قانون تجارت درخصوص اسناد تجاری عنوان داشته است (دارنده چک درصورتی که ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ سررسید اقدام به مطالبه وجه چک ننماید، دیگر حق مطالبه وجه علیه ظهرنویس را ندارد) ولی همانطور که مستحضر هستید، دارنده بعد از ۷ سال از تاریخ سررسید چک اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه چک را نموده است و به دلیل اینکه بنده ظهرنویس می باشم، استماع چنین دعوایی علیه اینجانب فاقد وجاهت قانونی می باشد و عملا بنده مسئولیتی در پرداخت وجه چک ندارم، زیرا محکومیت به پرداخت وجه چک زمانی مصداق پیدا میکند که بنده به عنوان ضامن ظهر آن را امضا نموده باشم. حال آنکه اصل بر عدم ضمانت می باشد و علی الاصول می بایست این امضا را ظهرنویسی تلقی نمود، لذا رای مذکور منطبق بر موازین قانونی صادر نگردیده است و تقاضای رسیدگی مجدد نسبت به آن را از دادگاه محترم تجدیدنظر خواستارم.

با تجدید احترام

دانلود وکالتنامه فروش ملک PDF