4.1/5 - (13 امتیاز)

ازدواج موقت یا همان به اصطلاح صیغه یکی از موارد نکاح می باشد که در شرع پذیرفته شده است و به معنی عقدی می باشد که در آن مدت زمان مورد توافق باشد. مدت زمان بر اساس توافق طرفین متغییر می باشد که می توان از چند دقیقه تا چنیدین سال باشد و تفاوت آن با ازدواج دائم در مدت دار بودن آن می باشد.

خط پاسخگویی وکلای پاسارگاد : ۲۶۷۶۱۷۵۰ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

مهریه و نفقه در ازدواج موقت

  • مهریه :  قوانین و شرایط مهریه در ازدواج دائم نیز بر صیغه حاکم می باشد با این تفاوت که در ازدواج موقت (صیغه) ، باید مهریه مشخص شود و عدم تعیین مهر موجب ابطال مهریه خواهد شد. همچنین عدم نزدیکی در مدت زمان عقد موقت موجب عدم پرداخت مهریه نخواهد شد اما در صورتی که عدم نزدیکی صورت گرفته باشد و زمان عقد موقت به پایان نرسیده باشید زوج می تواند با بخشش مدت زمان باقی مانده نصف مهریه را پرداخت نماید.
  • نفقه : عقد موقت موجب نفقه نمی شود مگر آنکه جز شروط ضمن عقد باشد.

همچنین زن حق خروج از خانه ( تحصیل ، کار و … ) بدون اذن شوهر را دارا می باشد و تمکین در صیغه به معنای آن در ازدواج دائم وجود ندارد.

ازدواج موقت

مدت و شرایط اتمام عقد موقت

در ازدواج موقت زمانی عقد به پایان می رسد که یا زمان مورد توافق به اتمام برسد یا مرد مدت باقی مانده رو بخشش (بذل عقد موقت) نماید و زوجه هیچ گونه حقی برای اتمام زمان عقد پیش از موعد ندارد مگر زوج حق بذل را در مزان شروط ضمن عقد واگذار کرده باشد.

در قانون الزامی برای ثبت رسمی صیغه وجود ندارد و در صورت توافق طرفین بر عدم ثبت رسمی ازدواج موقت می توانند با تنظیم متنی که در آن مدت زمان نکاج و مهریه مشخص شده باشد و به امضای طرفین و شهود برسد آن را ثبت نمایند. مگر در موارد زیر (ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده):

  • شروط ضمن عقد
  • توافق بین طرفین
  • باردار شدن زوجه

در صورت توافق طرفین بر عدم ثبت رسمی ازدواج موقت می توانند با تنظیم متنی که در آن مدت زمان نکاح و مهریه مشخص شده باشد و به امضای طرفین و شهود برسد آن را ثبت نمایند.

خط پاسخگویی وکلای پاسارگاد : ۲۶۷۶۱۷۵۰ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

ارث در ازدواج موقت

در ازدواج موقت (صیغه) در صورتی که هر یک از طرفین فوت نمایند هیچ گونه ارثی به طرف مقابل تعلق نمی گیرد مگر اینکه  بر اثر این ازدواج فرزندی متولد گردد و این ازدواج ثبت قانونی شده باشد، در این صورت از پدر و مادر خود ارث خواهد برد.