3.5/5 - (2 امتیاز)

برای دریافت مشاوره حقوقی و تنظیم لایحه به صورت تخصصی در زمینه مطالبه وجه یا طلب به صورت نقد یا رسید بانکی و یا مطالبه وجه کارت به کارت از طرف طلبکار یا بدهکار و همچنین تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی با گروه وکلای پاسارگاد در تماس باشید. بهترین وکیل چک و سفته در زمینه لایحه نویسی و تنظیم دادخواست در تهران با هزینه بسیار مناسب و در کمترین زمان ممکن را از ما بخواهید.

لایحه مطالبه وجه یا طلب

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

با سلام

احتراما به استحضار میرساند در رابطه با پرونده شماره …………………………. مطروحه میان اینجانب ……………….. و خوانده جناب آقای …………………. شعبه ………….. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی …………….. تهران به عنوان دادگاه بدوی پس از بررسی مدارک ارایه شده اعم از قرارداد کتبی و همچنین صورت وضعیت های ارایه شده که به تایید مراجع قضایی رسیده و تمامی موارد آن قابل کارشناسی مجدد، بررسی میدانی و ارایه شهادت شهود میباشد مورخ ……………. در دادنامه شماره ……………………… اقدام به صدور رای مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ مورد مطالبه نموده است.

اما باتوجه به اینکه خوانده دعوی علیرغم ابلاغ واقعی در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی شرکت نکرده و پس از آن اعتراض خود را به حکم صادره اعلام نموده است اینجانب نیز با کسب اجازه از این مقام محترم موارد دفاعیه خودرا اعلام میدارم.

جناب آقای ……………………. در لایحه اعتراضی خود اعلام نمودند که علاوه بر مبالغ پرداختی اعلامی از سمت اینجانب مبلغ ……………….. ریال معادل ………………… تومان در تاریخ ………………. نیز بابت مطالبات اینجانب پرداخته اند ولیکن برخلاف سایر پرداختی ها در این مورد پرداختی هیچگونه رسید بانکی مبنی بر انتقال وجه به صورت های مختلف بانکی و یا حتی رسید عادی در جهت دریافت مبلغ توسط بنده را ندارند.

ایضا باتوجه به مدارک ارایه شده در جهت میزان مطالبات بنده به مبلغ ………………. و جمیع پرداختی های ایشان به مبلغ ……….. و با توجه به اینکه بنده برای تمامی موارد مورد ادعای خویش اسناد و مدارک قابل استناد ارایه نموده ام لذا از این مقام محترم تقاضا دارم چنانچه خوانده مدارکی اعم از رسید عادی و یا بانکی  دال بر پرداخت مبلغ مورد ادعای خود ارایه داده رسیدگی شایسته صورت گیرد در غیر اینصورت ضمن تشکر از زحمات این مرجع با عنایت به موارد مذکور و مدارک پیوست شده تقاضای صدورحکم بر مبنای پرداخت مبلغ مورد مطالبه از جانب بنده به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه را دارم.

دانلود وکالتنامه فروش ملک PDF