5/5 - (1 امتیاز)

برای دریافت مشاوره حقوقی و تنظیم لایحه و اظهارنامه به صورت تخصصی در زمینه هبه و رجوع از هبه ملک، آپارتمان، زمین، ماشین و … با وکیل ملکی و مالی گروه وکلای پاسارگاد در تماس باشید.

همچنین برای پذیرش و قبول وکالت در پرونده های ملکی، مالی و انحصار وراثت بصورت حضوری به یک وکیل باتجربه مراجعه نمایید. گروه وکلای پاسارگاد بهترین و با سابقه ترین وکلای تهران را در اختیار دارد.

اظهارنامه رجوع از هبه

بسمه تعالی

 

اظهار کننده:                    فرزند:               کد ملی:

آدرس:

مخاطب:                              فرزند:           کد ملی:

آدرس:

موضوع: رجوع از هبه

مخاطب گرامی موارد ذیل وفق مقررات ماده  ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی رسما به شما ابلاغ می گردد.

همانطور که مستحضرید اینجانب در مورخ …………….. اقدام به خریداری یک دستگاه اتومبیل …………… از آقای ……………… کردم و مبایعه نامه آن را نیز در اختیار دارم و مبلغ آن را نیز از حساب شخصی خود پرداخت نمودم که اسناد پرداخت این وجوه را نیز در اختیار دارم، و در همین تاریخ اتومبیل مذکور را طی سند انتقال قطعی منقول به شماره……………. مورخ ………….. دفترخانه ………….. به قصد هبه به نام شما انتقال دادم، لیکن هم اکنون با توجه به اختیارات قانونی و مواد مندرج در قانون مدنی در خصوص هبه قصد رجوع از هبه واقع شده را دارم. لذا طی این اظهارنامه رسما: به سرکار عالی اخطار می نمایم که از هبه رجوع نموده ام و فورا می بایست به تحویل خودرو و تنظیم سند انتقال به نام بنده اقدام نمائید و هرگونه نقل و انتقال به دیگری طی هر نوعی از عقود، فاقد اثر قانونی بوده و باطل می باشد و اتومبیل نزد شما امانت است و می بایست مسترد گردد.

دانلود اظهارنامه PDF